HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ş.Didem KAYA

Özet


Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan kadrolu ve şirkete bağlı sözleşmeli hemşire-lerin çalıştıkları üniversite geneline olan örgütsel bağlıklarını ortaya koymak için Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılarak 299 hemşireye anket uygulanmıştır. Çalışma kapsamında örgütsel bağlılık üç farklı boyutta, duygusal bağlı-lık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık boyutlarında ele alınarak, hemşirelerin bağlılık dü-zeyleri incelenmiştir. Ayrıca, hemşirelerin söz konusu bu bağlılık düzeylerinin cinsiyetlerine, medeni durumlarına, yaşlarına, eğitim düzeylerine, kıdemlerine ve klinik türlerine göre farklı-lık gösterip göstermediği de t- testi ve anova testi kullanılarak analiz edilmiştir. Söz konusu analizler sonucunda, hemşirelerin demografik özellikleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasın-da 0.05 düzeyinde anlamlı farklılıklar saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Örgütsel bağlılık; hemşire; hemşirelerin örgütsel bağlılığı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü