TÜRKİYE’DE EĞİTİM HARCAMALARININ FARKLI İLLERİN ÜRETİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ

A.Naci DOĞRUL, Mustafa ÖZER

Özet


Bu çalışmada, Türkiye’de 1990-2001 yılları arasındaki dönemde, il bazında veriler kullanı- larak, eğitim harcamaları ile illerin üretim düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Türkiye geneli yanında, kişi başına GSYİH Türkiye ortalamasının altında ve üstünde olan illerden oluşturu- lan iki grup iller için, toplam eğitim harcamaları yanında, ilköğretim ve ortaöğretim harcama- larıyla bölgelerin üretim düzeyleri arasındaki ilişki panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre, Türkiye geneli ve diğer gruplarda, toplam, ilköğretim ve ortaöğre- tim harcamaları katsayıları beklenildiği gibi pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Türkiye genelinde ve kişi başına GSYİH ortalamasının altında kalan illerde, ortaöğretim harcama- larının üretim artışına etkisi, ortalama üstünde kalan illere göre daha yüksek çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler


Eğitim harcamaları; Ekonomik büyüme; İçsel büyüme; İller; Panel ver

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü