İSTANBUL’A GELEN SIRTÇANTALI TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Serhat HARMAN, A.Celil ÇAKICI, Ayten ATALAY

Özet


Sırtçantalı turistler dünya turizm endüstrisi içinde önemli bir pazar dilimi haline gelmiştir. İstanbul’a gelen sırtçantalı turistlerin seyahat motivasyonlarını belirlemek üzere bir araştırma yapılmıştır. Alanyazına dayalı geliştirilen anket, İstanbul’a 2012 yılı Mart- Nisan aylarında gelen sırtçantalılara internet ortamında ve yüz yüze uygulanmıştır. Cinsiyet ve yaşa göre kota örneklemesinin yapıldığı anket uygulamasında, kullanılabilir 887 ankete ulaşılmıştır. İstanbul’a gelen sırtçantalıların yarıdan fazlasının kadın, büyük çoğunluğunun bekâr olduğu ve göreceli olarak en fazla sırtçantalı turistin Almanya, Avustralya, Fransa, Amerika ve Yeni Zelanda’dan geldiği tespit edilmiştir. Yapılan alan araştırması, İstanbul’a gelen sırtçantalı turistlerin seyahat motivasyonlarının, dünyayı tanıma, deneyim arayışı, sosyalleşme, yaşam geçiş dönemleri, sakinlik arayışı, sırtçantalı kimliği ve yetenek gösterme başlıklarında incelenebileceğini göstermektedir. Sırtçantalı turistlerin seyahat motivasyonlarının yaş, cinsiyet, milliyet ve kendilerini tanımlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Çalışma, bu pazara yönelik faaliyet gösteren turizm işletmeleri ve kamu otoritelerine dönük öneriler ile son bulmaktadır.

JEL Kodları: M19, M31, D12 


Anahtar Kelimeler


Sırtçantalı turist; Seyahat Motivasyonu; İstanbul; Türkiye

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü