ÖRGÜTSEL ADALETİN ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: TURİZM ALANINDA EĞİTİM VEREN BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA YÖNELİK BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

Rana Özen KUTANİS, Muammer MESCİ

Özet


Bu çalışmanın amacı, kurumlarda örgütsel adaletin işgörenlerin iş tatminlerini ne yönde etkilediğini belirlemektir. Ayrıca, kurumda çalışan işgörenin demografik özelliklerinin, iş tatmini ile örgütsel adalete ilişkin tutum önermelerinde bir farklılık oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Belirtilen amaca ulaşmak için nicel araştırma yöntemi kurgulanmıştır. Araştırmanın verileri, anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın evreni, lisans eğitimi veren bir turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulunda çalışan akademik ve idari işgören olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler tanımlayıcı ve keşfe yönelik istatistik teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları sonucunda, etkileşim adaleti ile işlem adaleti arasında yüksek dereceli pozitif bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca işgörenin, eğitim durumu ve pozisyonuna (akademik ve idari) göre tutum önermelerine yönelik farklı düşündükleri tespit edilmiştir. Öte yandan, örgütsel adalet boyutlarından dağıtımsal ve işlemsel adalet boyutlarının, içsel iş tatmini ve dışsal iş tatmini üzerinde önemli ölçüde etkili bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Örgütsel Adalet; İş Tatmini; Üniversite

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü