YOKSULLUĞUN KÜRESELLEŞMESİ VE KENTSEL YOKSULLUK: EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARIYLA KONYA ÖRNEĞİNDE YOKSULLUK

Esra Banu SİPAHİ

Özet


Günümüzde yoksulluk, dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biridir. 1980’li yıllardan itibaren dünyada yaşanan küresel dönüşümler, yoksulluğun etki alanını genişletmiş; kentleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk, kent özelinde çok daha farklı boyutlarla ve görünümlerle ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda çalışmada, kentsel yoksulluğun kavramsal çerçevesi belirlenmekte; küreselleşmenin ve yapısal uyarlanma politikalarının kentsel yoksulluk üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Öte yandan, kentsel yoksulluğun yoksulların perspektifinden anlaşılabilmesine temel oluşturması açısından özellikle son elli yılda ortaya çıkan yeni kent yoksullarının yoksulluklarıyla başedebilmek için hayata geçirdikleri çeşitli stratejiler ele alınmaktadır. Ayrıca, kentsel yoksulluğun dünyadaki boyutları değerlendirilmekte ve çeşitli ülke örneklerine yer verilmektedir. Kentsel yoksulluk, büyük kentler başta olmak üzere, ülkemiz için de önemli bir sorundur. Bu nedenle çalışmada Türkiye’de kentsel yoksulluğun oluşum süreci dönemler itibariyle ve çeşitli uzanımlarıyla ele alınmaktadır. Bu çerçevede, Konya’da kent yoksullarının genel durumlarının ortaya konulması, bu kesimin başta ekonomik olmak üzere çeşitli sorunlarının belirlenmesi ve kentlileşme düzeylerinin değerlendirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen bir alan araştırması yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler


Küreselleşme; Yoksulluk; Kentsel Yoksulluk; Konya

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü