AKADEMİSYENLERİN İNTERNET BANKACILIĞI HAKKINDAKİ TUTUM, DÜŞÜNCE ve DAVRANIŞLARI: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Orhan ÇINAR, Selahattin YAVUZ, İmran ASLAN

Özet


Bilişim teknolojisindeki gelişmeler ve kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte günlük yaşamın bir parçası haline gelen internet bankacılığı hizmetlerinin kalitesi bankaların imajını etkilemekte dolayısıyla bu konu bankaların rekabet edebilirliklerinde stratejik bir önem kazanmaktadır. Toplumun çeşitli kesimlerin internet bankacılığı ile ilgili düşünce, tutum ve davranışlarının tespit ve analiz edilmesi, banka sektörü açısından oldukça önemlidir. Çünkü günümüzde müşteri memnuniyetini sürdürülebilir kılmak ve ayrıca rekabet edebilmek ancak hizmetlerden yararlanan kesimlerin algı ve düşüncelerinin tespit ve analiz edilmesinden geçmektedir. Bu bağlamda internet bankacılığı hizmetini sunan bankalar açısından müşterilerinin bu konudaki düşüncelerinin analiz edilmesi stratejik öneme sahiptir. Çalışma akademisyenlerin internet bankacılığı ile ilgili düşünce, tutum ve davranışlarını tespit ve analiz etme amacına odaklanmıştır. Algı ve tutumları ölçmeye yönelik yapılan çalışmalarda en çok kullanılan öznel ölçüt türü anket çalışmalarıdır. Dolayısıyla çalışmada katılımcıların internet bankacılığı konusundaki algı ve tutumları tespit ve analiz edilmeye çalışıldığı için anket yöntemi tercih edilmiştir. Bu bağlamda Mayıs 2011 tarihinde Erzincan Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenlerin internet bankacılığı konusundaki algı ve düşüncelerini analiz edebilmek amacıyla bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni Erzincan Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde çalışan 387 akademisyen olarak belirlenmiştir. Tesadüfî örneklem yöntemi ile belirlenen 140 akademisyen ise araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma kapsamında dağıtılan anket formlarından geri dönen ve tutarlı cevaplara sahip anketlerdeki veriler SPSS 17.00 programına yüklenmiş ve analiz edilmiştir.

JEL Kodları: M10, M15, M20


Anahtar Kelimeler


İnternet; Bilişim Teknolojisi; İnternet Bankacılığı; Akademisyen; Erzincan Üniversitesi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü