DÖNÜŞÜMCÜ VE ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK TARZLARININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Müfide Şule EREN, Özlem Çakır TİTİZOĞLU

Özet


Bu çalışmada, dönüşümcü ve etkileşimci liderlik tarzları, örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini değişkenleri arasındaki ilişkiler korelasyon ve regresyon analizleri kullanılarak incelenmiştir. Çalışma evrenini Bolu ilinde faaliyet gösteren beş işletmenin çalışanları oluşturmaktadır ve veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anketler toplam 500 çalışana dağıtılmış, geri dönen 358 anketten (% 72) 352 tanesi analize dahil edilmiştir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırmanın amacı dönüşümcü liderlik, etkileşimci liderlik, örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini değişkenleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak, dönüşümcü ve etkileşimci liderlik tazlarının örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini değişkenleri üzerindeki etkilerinin, örgütsel özdeşleşmenin de iş tatmini değişkeni üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla oluşturulan araştırma modelinin sonuçlarına göre; dönüşümcü liderlik değişkeninin örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini değişkenleri üzerinde, etkileşimci liderlik ve örgütsel özdeşleşme değişkenlerinin iş tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkileri vardır. Bununla birlikte araştırma bulguları etkileşimci liderlik değişkeninin örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkisinin olmadığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler


Dönüşümcü Liderlik; Etkileşimci Liderlik; Örgütsel Özdeşleşme; İş Tatmini

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü