MESLEKÎ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA İLİŞKİN SONUÇLARLA İLİŞKİLERİ

M.Şerif ŞİMŞEK, Şebnem ASLAN

Özet


Çalışmanın amacı, meslekî bağlığın üç öğesiyle, örgütsel bağlılığın üç öğesi arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın bir diğer amacı, meslekî bağlılığın ve örgütsel bağlılığın üç öğesinin, temel iş özellikleri, rol stresi, meslekî faaliyete katılım, iş doyumu, örgütsel sonuçlar ve yaşam doyumuyla ilişkilerini araştırmaktır. Çalışmanın kapsamını Konya ilindeki 272 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda, meslekî bağlılık örgütsel bağlılıkla ilişkili bulunmuştur. Meslekî ve örgütsel bağlılık, iş doyumu, rol stresi, temel iş özellikleri, örgüte ilişkin davranış sonuçlarıyla ilişki göstermiştir. Meslekî faaliyete katılım, devamlılık bağlılığı hariç, bağlılık türleriyle anlamlı ilişki göstermemiştir. Yaşam doyumuyla tüm bağlılık türleri pozitif ilişki göstermiştir. Rol stresi, yaşam doyumunu açıklamada anlamsız bulunmuştur. Yaşam doyumunu en fazla etkileyen değişken olarak, iş doyumu tespit edilmiştir. Son olarak, her iki bağlılık türü, demografik değişkenler açısından farklılık göstermiştir. Araştırmanın diğer sonuçları, çalışmada detaylı olarak incelenmektedir.

JEL Kodları: D23


Anahtar Kelimeler


Örgütsel ve mesleki bağlılık; temel iş özellikleri; rol stresi; mesleki katılım, iş doyumu; sadakat; dile getirme; kayıtsız kalma; kurumdan ve meslekten ayrılma niyeti; yaşam doyumu.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü