ÖZELLEŞTİRMELERİN FİNANS PİYASALARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

S. Taha KETENCİ, Orhan ÇOBAN

Özet


Bu çalışmada 24 Ocak 1980 kararları sonrasında serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecine başlayan Türkiye’de yapılan özelleştirme uygulamalarının finansal sistem üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 1986-2013 dönemine ait yıllık verilerin kullanıldığı analizlerde VAR (Vektör Otoregresif Metodu) ve SVAR (Yapısal Vektör Otoregresif Metodu) metotlarından yararlanılmıştır. Ayrıca etki-tepki ve varyans ayrıştırma analizleri yapılarak, değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkileri belirlemede Granger temelli Toda-Yamamoto nedensellik analizlerine başvurulmuştur. Yapılan analizler sonucunda özelleştirmenin finansal sistem ve dolayısı ile ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar genel anlamda literatür sonuçlarıyla örtüşmektedir. Diğer taraftan VAR ve SVAR yöntemlerinden hareketle elde edilen etki–tepki fonksiyonları incelendiğinde, özelleştirme gelirlerinde yaşanan pozitif bir şokun, hem borsada yapılan işlem hacmini hem de bankacılık kesimi tarafından dağıtılan kredi tutarı üzerinde pozitif yönde etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan nedensellik analizi sonuçları, değişkenler arasında bir nedensellik ilişkisinin olmadığına işaret etmektedir.

Jel Kod: E44, L33, G21


Anahtar Kelimeler


Özelleştirme;Finansal Piyasalar;VAR ve SVAR Analizi;Türkiye

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü