EKONOMİK BÜYÜME FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA

Göknur UMUTLU, Fatih Alpaslan YILMAZ, Selin GÜNEL

Özet


Bu çalışmanın amacı, beşeri sermaye endeksleri ve kurumların etkinliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini tespit etme ve aynı zamanda yakınsama hipotezi açısından geçerliliğini test etmektir. Bu amaçla, çalışmada 29 OECD ülkesinin 2000–2007 dönemine ait yıllık verileri, Mankiw–Romer–Weil (MRW) modeli kullanılarak, panel veri regresyon analizi ile ekonometrik açıdan incelenmektedir. Analiz sonuçlarına göre, beşeri sermaye endekslerinden eğitimin ekonomik büyümeyi pozitif, sağlığın ise ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilediği görülmektedir. Kurumların etkinliğini belirlemede kullanılan mülkiyet hakkı değişkeni ise ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Yakınsama hipotezinin incelenen dönemler itibariyle geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Ekonomik Büyüme; Yakınsama Hipotezi; Beşeri Sermaye; Panel Veri Analizi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü